Maritim fysisk planlægning

Maritim fysisk planlægning er en ny type planlægning i Danmark, som EU pålægger alle medlemslande at gennemføre, fordi der mange steder sker en intensiv og ukoordineret udnyttelse af hav og kystområder. Medlemslandene kan selv vælge hvilke sektorer, der skal med i planlægningen, men Direktivet kommer med en række forslag bl.a. turisme. Derimod er friluftslivet ikke nævnt på denne liste. Kun sektorer der er kortlagte, kan reelt deltage i planlægningen.  Dette projekt søger at kortlægge friluftslivets aktiviteter og interesseområder på havet, så de også kan komme med i den maritime fysiske planlægning.

Læs mere nedenfor om denne planlægning

Lovforslag om Havplanloven er under behandling i foråret 2016

Lovforslaget til Havplanloven blev sendt til høring i november 2015 til en række organisationer herunder friluftslivet. Mange har gjort indsigelser over, at loven kun vælger at inddrage sektorer som energisektoren til søs, søtransporten, fiskeri og akvakulturen, indvinding af råstoffer på havet og bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne. Friluftsliv, turisme marin kulturarv og klapning er sektorer, der synes at blive udeladt. Dog står der at havplanen skal ”bidrage til fremme af bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, friluftsliv m.v.”

Vi mener, at forudsætningen for at kunne blive taget hensyn til i havplanerne, er at kunne dokumentere og kortlægge friluftslivssektores aktiviteter – så vi fortsætter Havfriluftslivsprojektet, og håber du vil bidrage med at kortlægge dine aktiviteter!

Læs mere om Havplanloven og behandlingen i Folketinget på
http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l131/beh1/8/forhandling.htm?startItem=

Relevante publikationer om marin fysisk planlægning

Direktivet for Maritim Fysisk Planlægning


Den intense og stærkt stigende efterspørgsel efter det maritime rum til forskellige formål som f.eks. anlæg til produktion af energi fra vedvarende energikilder, efterforskning efter og udnyttelse af olie og gas, søfart, fiskeri, foranstaltninger til bevarelse af økosystemer og biodiversitet, indvinding af råstoffer, turistaktiviteter, akvakulturanlæg og undervandskulturarv samt presset på kystressourcerne nødvendiggør en integreret planlægnings- og forvaltningsstrategi. [download for more]

Pressemeddelelse om MSP 17 april


Kommissionen glæder sig over, at Parlamentet vedtager lovgivning om maritim fysisk planlægning
Europa-Parlamentet godkendte i dag et direktiv om maritim fysisk planlægning. Det skal hjælpe medlemslandene med at udvikle planer for de forskellige aktiviteter, som finder sted på havet, koordinere dem bedre og sikre, at de er så effektive og bæredygtige som muligt. I kyst- og havområder lægger en lang række aktiviteter billet ind på de samme steder og ressourcer: fiskepladser, dambrug og beskyttede havområder deler pladsen med [download for more]

Europa commmission


Maritimt fysisk planlægning handler om at planlægge, hvornår og hvor menneskelig aktivitet finder sted på havet – for at sikre, at det foregår så effektivt og bæredygtigt som muligt. [Læs mere her].