Publikationer

Projektets egne publikationer

Vi forventer at lave et sammenfattende, læsevenligt hæfte om havfriluftsliv til gratis download på denne hjemmeside fra 2015. Heri indgår kortlægningen også.

Havfriluftsliv – resultater af første års kortlægning


Dette projekt omfatter en crowd-source-baseret inddatering af aktivitetssteder for havfriluftsliv. Projektet har udviklet og afprøvet en PPGIS-metode i forhold til havfriluftsliv. I projektet er der etableret et digitalt redskab til inddatering af disse aktiviteter koblet til et kort spørgeskema, som uddyber aktiviteten, brugsmønster, klubmedlemsskab m.m. samt evt. kommentarer. Gennem dialog med organisationer og snowball-sampling på sociale medier har projektet givet en lang række friluftsorganisationer og deres medlemmer til at bidrage til denne kortlægning. Projektet har anvendt sociale medier som Facebook og medlemskab af en lang række virtuelle netværk og fora til at nå så langt ud som muligt.

Overblik over inddaterede punkter og ruter for det første år.

Indrapporteringen for det første år (november 2014-15) omfatter 7688 punkter og linjer. Indrapporteringen har været stor for især kajak (1344), lyst- og fritidsfiskeri (1168), surfing (1062), badning (1010), sejlads (1002), jagt (914) og dykning (807). Disse inddateringer giver en stor indsigt i de geografiske mønstre for enkeltaktiviteter, der kan bidrage til en geografisk opskalering af data fra den repræsentative vandfriluftslivsundersøgelse. Eksempeltvis, er der ret få der dykker, men de mange dykkerindrapporteringer giver ny indsigt i hvor denne aktivitet forgår.

Havfriluftslivsprojektet samt vandfriluftslivsprojektet bidrager begge til en dokumentation og national kortlægning af havfriluftslivet. Dette er en forudsætning for, at friluftslivets interesser kan blive inddraget i den kommende havplanlægning, som et EU-direktiv fra 2014 pålægger alle medlemslande at gennemføre inden 2021.

Projektet er startet i 2014 med støtte af Tips-og Lottomidler til Friluftslivet. Projektet er stadig i gang og udføres af Berit C. Kaae, Anton S.Olafsson og Hélène Draux.

Kontaktperson: Berit C, Kaae, seniorforsker, Anton S.Olafsson, adjunkt og Hélène Draux, post-doc.

Relaterede publikationer:

Vandbaserede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark


Dette projekt omfatter en stor repræsentativ undersøgelse af vand-orienteret friluftsliv i Danmark med over 10.000 respondenter koblet med en kortlægning af aktivitetssteder. Det er første gang, der er lavet en så detaljeret og geografisk orienteret undersøgelse af vand-orienteret friluftsliv. Vand-orienteret friluftsliv omfatter alle former for friluftsliv, hvor vand indgår i oplevelsen (fx en gåtur langs stranden). Deltagelsen i over 100 aktiviteter er undersøgt. Den store stikprøve giver en helt ny indsigt også i de mange små vandaktiviteter, der ellers falder ud i ’andet’ i andre undersøgelser. Resultaterne viser, at 77,6 % af den voksne danske befolkning har deltaget i vand-orienteret friluftsliv (samt evt. også i land-orienteret friluftsliv), 10 % har kun deltaget i land-orienteret friluftsliv mens 12,4 % ikke har deltaget i friluftsliv inden for det seneste år i Danmark. De 8 største aktivitetsgrupper er 1) ture og ophold langs strand, fjord, sø, vandløb eller andet vandområde (64 % af den voksne befolkning), 2) badning, svømning, sopning m.m. (34 %), 3) naturobservationer (20 %), 4) kulturaktiviteter (fx havnefestivaller o. lign.) (15 %) 5) sejlads – alle former (13 %), 6) indsamling (fx rav, muslinger, fossiler osv.) (10 %), 7) lyst- og fritidsfiskeri (alle former) (9 %) 8) roning (kajak, robåd, kano m.m.) (6 %). Se rapport for øvrige aktiviteter.

Spørgeundersøgelsen er koblet til en digital kortlægning, hvor respondenterne markerer aktivitetssteder. Ud fra dette, er der lavet et kort over den rekreative intensitet i de danske havområder i 5×5 km celler. Ligeledes præsenteres kort for de fire årstider og for 8 hovedgrupper af aktiviteter. Disse kort er sammenstillet med fuglekort for en række udvalgte vandfuglearter og overlapszoner er identificeret. Det interaktive kort giver folk mulighed for selv at sammenstille data og en rapport beskriver uddybende metoder og resultater.

Projektet er udarbejdet for Friluftsrådet af Aarhus Universitet, Institut for Bioscience og Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Forfattere: Karsten Laursen, Berit C. Kaae, Jesper Bladt, Hélène Draux, Hans Skov-Petersen, Jonas Rømer Kofoed, Preben Clausen, Anton Stahl Olafsson, Ib Krag Petersen, Thomas Bregnballe, Rasmus Due Nielsen, Ole Roland Therkildsen og Thomas Eske Holm

Projektets interaktive kort og rapport er publiceret på http://www.vandfuglefriluftsliv.dk

Forvaltning af kystzonen

Anker, H.T., Kaae, B.C. og Nellemann, V. (2014): Forvaltning af kystzonen. Rammer, udfordringer og scenarier. IGN Rapport August 2014, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg
Download pdf